Oferta ubezpieczeń w JM Auto Serwis

Nasza oferta ubezpieczeń

Nasza oferta ubezpieczeń obejmuje cały wachlarz rozwiązań. Zapoznaj się z potrzebnym ubezpieczeniem.

Font Awesome Icon

Ubezpieczenia komunikacyjne

Każdy pojazd zarejestrowany na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek wykupienia ubezpieczenia spoczywa na właścicielu pojazdu.
Oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, posiadacz pojazdu może też zadbać o bezpieczeństwo swoje, pasażerów czy zabezpieczyć się przed kradzieżą, uzupełniając polisę o ubezpieczenia dobrowolne NNW, Assistance, Autocasco itd. Ubezpieczenia te mogą się różnić od siebie zakresem i ceną. Dlatego przed ubezpieczeniem swojego samochodu warto zastanowić się, jaki wariant ubezpieczenia wybrać, żeby zapewnić sobie i swoim bliskim optymalną ochronę.

Ubezpiecznie OC

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy oraz zakres i zasady ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
Ubezpieczenie OC samochodu chroni właściciela pojazdu przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim w ruchu drogowym i jego warunki i zakres nie mogą się różnić w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które je oferuje. Wysokość sumy gwarancyjnej nie może być niższa niż: 5 210 000 € w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1 050 000 € w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Ubezpiecznie AutoCasco

Ubezpieczenie Autocasco jest to ubezpieczenie dobrowolne, które chroni ubezpieczony pojazd. Najpopularniejsze warianty zapewniają odszkodowanie/naprawę w przypadku takich zdarzeń jak: kradzież pojazdu, uszkodzenia spowodowane działaniem żywiołów (grad czy wichury) czy zwierząt, uszkodzenia spowodowane z winy właściciela pojazdu lub te, gdzie utrudnione jest odnalezienie sprawcy (jak np. szkody parkingowe).
Ubezpieczenie Autocasco ma różne warianty, możliwe są naprawy bezgotówkowe lub wypłaty odszkodowań, wyceny napraw mogą się odbywać na różnych zasadach. Różnorodność oferowanych wariantów, pozwala dopasować warunki ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków to ubezpieczenie dobrowolne, w którym ochroną objęte są życie/zdrowie Kierowcy, lub Kierowcy i jego pasażerów. W zależności od wybranego wariantu NNW i Ubezpieczyciela, ochroną objęte mogą być skutki następstw nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, śmierć ubezpieczonego, a także koszty leczenia szpitalnego.
Przy wyborze ubezpieczenia NNW należy porównywać nie tylko cenę, ale także zakres oferowanych świadczeń oraz wykluczenia odpowiedzialności wynikające z ogólnych warunków ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest to ubezpieczenie dobrowolne, dzięki któremu Kierowca otrzyma pomoc w razie wypadku lub wypadku i awarii pojazdu. Zakres każdego Assistance jest inny, a jeden Ubezpieczyciel potrafi oferować nawet 4 warianty tego ubezpieczenia.
Porównując dostępne na rynku oferty, należy zwrócić szczególną uwagę na zakres proponowanych usług (np. holowania) zarówno w kwestii kwot jak i kilometrów. Osoby podróżujące za granicę powinny ponadto zwrócić uwagę na zakres terytorialny ubezpieczenia.

Font Awesome Icon

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne są dobrowolne i mają na celu zapewnienie ochrony podczas wyjazdu dla osób udających się za granicę zarówno w celach wypoczynkowych, turystycznych jak i edukacyjnych czy biznesowych. Podstawowym celem polisy jest zapewnienie pomocy organizacyjnej (Assistance), finansowej (zwrot kosztów) oraz medycznej (ubezpieczenie kosztów leczenia) w razie wypadku za granicą.

W ramach ubezpieczeń turystycznych można także zadbać o swój bagaż lub zabezpieczyć się na wypadek jego opóźnienia.

Koszty leczenia

Ubezpieczenie kosztów leczenia stanowi główny składnik dobrze dobranego pakietu ubezpieczenia turystycznego. Leczenie poza granicami naszego kraju bywa bardzo kosztowne. Przy wyborze ubezpieczenia warto zwrócić uwagę czy Ubezpieczyciel gwarantuje nam pomoc bezgotówkową (Ubezpieczyciel rozlicza się z placówkami medycznymi), czy otrzymamy zwrot kosztów po powrocie do kraju.

Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenia bagażu mogą się znacznie różnić od siebie w zależności od Ubezpieczyciela, który je oferuje. Jedne obejmują sprzęt elektroniczny i sportowy, inne jedynie koszty zapewnienia produktów pierwszej potrzeby w razie zaginięcia bagażu. Różne są także sumy i limity odpowiedzialności.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance w podróży to niezwykle ważny element ubezpieczeń turystycznych. Porównując różnorodne oferty Assistance, warto zastanowić się nad celem swojej podróży i możliwymi ryzykami. Jeżeli celem wyjazdu są wycieczki górskie lub rejsy morskie należałoby się upewnić, że w razie wypadku Assistance pokrywa koszty organizacji wyprawy ratunkowej w tym użycie helikoptera. Jeżeli celem wypoczynku jest odpoczynek w 5* hotelu, można wybrać wariant skromniejszy, lecz za to tańszy. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty organizacji tłumacza, zwłaszcza jeżeli celem wyprawy jest kraj, gdzie ani służba zdrowia, ani organy ścigania mogą nie móc porozumieć się biegle po angielsku.

Font Awesome Icon

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie Assistance w podróży to niezwykle ważny element ubezpieczeń turystycznych. Porównując różnorodne oferty Assistance, warto zastanowić się nad celem swojej podróży i możliwymi ryzykami. Jeżeli celem wyjazdu są wycieczki górskie lub rejsy morskie należałoby się upewnić, że w razie wypadku Assistance pokrywa koszty organizacji wyprawy ratunkowej w tym użycie helikoptera. Jeżeli celem wypoczynku jest odpoczynek w 5* hotelu, można wybrać wariant skromniejszy, lecz za to tańszy. Warto też sprawdzić, czy ubezpieczenie pokrywa koszty organizacji tłumacza, zwłaszcza jeżeli celem wyprawy jest kraj, gdzie ani służba zdrowia, ani organy ścigania mogą nie móc porozumieć się biegle po angielsku.

Ubezpieczenia pod kredyt

Większość mieszkań i domów zakupionych na kredyt, zgodnie z wymogami banku, musi mieć ubezpieczenie pod kredyt. Przy wyborze ubezpieczenia należy dokładnie zapoznać się z zakresem ryzyk wymaganych przez kredytodawcę. Wymagania te mogą się znacznie od siebie różnić, od podstawowego ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych, po dużo szerszy zakres.

Ubezpieczenie murów

Ubezpieczenie Murów to ubezpieczenie dobrowolne, zapewniające Właścicielowi mieszkania odszkodowanie w przypadku zdarzeń losowych. Warto zwrócić uwagę na zasady wypłaty odszkodowania w przypadku szkody całkowitej (np. pożar), czy jest to wypłata pełnej sumy ubezpieczenia ustalonej przy zawieraniu umowy, czy wartość rynkowa nieruchomości z dnia wystąpienia nieszczęścia. Ubezpieczenia Murów mogą się także między sobą różnić wysokością wypłaty minimalnej – tzw. franszyzy czy datą, od której ubezpieczenie zacznie obowiązywać – tzw. okresem karencji. Przy zakupie ubezpieczenia murów trzeba zwrócić szczególną uwagę na dokładny zakres i definicje zdarzeń losowych objętych ochroną.

Ubezpieczenie ruchomości domowych

Ruchomości domowe to przedmioty i urządzenia, które można swobodnie przenieść, znajdujące się na terenie ubezpieczanej nieruchomości. Ubezpieczenia ruchomości mogą znacznie różnić się od siebie zakresem, pomimo zbliżonej lub tożsamej nazwy. Porównując dostępne na rynku oferty, należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rzeczy przed kradzieżą oraz limity w wypłacie odszkodowania jakie nakłada Ubezpieczyciel w poszczególnych kategoriach przedmiotów, jak np. sprzęt elektroniczny, przedmioty wartościowe czy dzieła sztuki.

Ubezpieczenie Assistance

Ubezpieczenie Assistance jest uzupełnieniem ubezpieczenia nieruchomości i zapewnia pomoc w przypadku domowych awarii. W zależności od Ubezpieczyciela, zakres oferowanej pomocy może być bardzo różny: od organizacji pomocy fachowców takich jak hydraulik czy elektryk, przez organizację opieki nad dziećmi, po pomoc przy rezerwacji wizyt lekarskich. Przy wyborze Assistance trzeba zwrócić szczególną uwagę na limit ilościowy poszczególnych usług w ciągu trwania umowy oraz wykluczenia odpowiedzialności.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym różni się od ubezpieczenia OC komunikacyjnego przede wszystkim tym, że jest ubezpieczeniem dobrowolnym oraz że jego zakres nie jest regulowany ustawowo. Oznacza to, że każdy Ubezpieczyciel może proponować inne warunki w ramach tego ubezpieczenia. Generalną zasadą jest to, że ubezpieczenie pokrywa koszty jakimi mógłby zostać obciążony ubezpieczony w związku ze szkodami jakie nieumyślnie wyrządził osobom trzecim. Porównując to ubezpieczenie warto zwróć uwagę na to, czy wybrany wariant obejmuje szkody wyrządzone przez dzieci lub powstałe w wyniku uprawiania sportów takich jak np. jazda na rowerze. Posiadacze zwierząt powinni się upewnić, że wybrany przez nich produkt zapewnia także ochronę od szkód spowodowanych przez ich pupila.

Font Awesome Icon

Ubezpieczenia życia

Ubezpieczenia życia i zdrowia to dobrowolne ubezpieczenia, które chronią to, co dla każdego z nas jest najcenniejsze. Przy wyborze, trzeba się zastanowić, czy bardziej korzystne jest przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, czy lepiej dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb, decydując się na ubezpieczenie indywidualne.

Idealnym rozwiązaniem dla każdego pracodawcy jest wykupienie dla swoich pracowników grupowego ubezpieczenia na życie. Nawet jeżeli pracodawca nie zamierza pokrywać składek za swoich pracowników (np. będą im one potrącane z wypłaty), dzięki temu, że organizuje ubezpieczenie, może dla nich wynegocjować znacznie lepsze warunki niż otrzymaliby indywidualnie. Zaletą takich ubezpieczeń jest brak jakichkolwiek badań medycznych wymaganych przy ubezpieczeniach indywidualnych.
Najczęściej spotykane ubezpieczenie grupowe na życie to ubezpieczenia w zakładach pracy. Ale działają też stowarzyszenia, które umożliwiają przystąpienie do takiego ubezpieczenia także osobom niezatrudnionym. Atutem tego wariantu jest atrakcyjna cena przy jednoczesnej szerokiej ochronie ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia indywidualne

Indywidualne ubezpieczenie na życie to rozwiązanie dla osób, którym zależy na ochronie dobranej indywidualnie do specyficznych potrzeb lub gdy pracodawca nie oferuje ubezpieczeń grupowych. Wybór ubezpieczenia indywidualnego wymaga dogłębnej analizy warunków jakie oferują Ubezpieczyciele, świadczeń, wykluczeń, a także możliwości połączenia ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym lub planem emerytalnym. Przed zakupem ubezpieczenia warto też zapoznać się z definicjami.

Ubezpieczenie NNW

Na rynku dostępny jest szeroki wybór wariantów ubezpieczenia zarówno indywidualnych jak i grupowych. W ramach pakietu NNW znajdują się też świadczenia na wypadek utraty pracy albo zapewnienie opieki nad dziećmi podczas pobytu w szpitalu. Przy wyborze polisy, warto zapoznać się ze wszystkimi wykluczeniami i definicjami, żeby mieć pewność dobrze dobranego zakresu ochrony.

Szkolne ubezpieczenie NNW i ubezpieczenia dziecka

Szkolne ubezpieczenia NNW mają bardzo różne zakresy. Przy porównywaniu dostępnych ofert, trzeba zwrócić nie tylko uwagę na różnicę w cenie (te bywają bardzo małe), ale przede wszystkim na wysokość sumy ubezpieczenia (np. za trwały uszczerbek na zdrowiu). Porównać trzeba też koniecznie tabele procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Nie są one jednakowe, złamanie nogi może wahać się od 5% do 15% sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne dostępne są samodzielnie lub w pakietach z różnymi wariantami ubezpieczeń na życie. Mają one zapewniać dostęp do prywatnej opieki medycznej i rekompensować wszelkie niedogodności związane z leczeniem w NFZ. Przed zakupem oprócz ceny warto sprawdzić, czy nasze ubezpieczenie pokrywa organizację kosztów wizyty domowej oraz listę placówek w jakich można korzystać z pomocy lekarzy. Kluczowa jest też lista specjalistów i zakres badań jaki będzie pokrywany z ubezpieczenia.

Font Awesome Icon

Inne ubezpieczenia

Rynek ubezpieczeń dynamicznie się zmienia, odpowiadając na aktualne potrzeby Klientów. Ubezpieczyciele oferują nam ubezpieczenia telefonu komórkowego, roweru czy nawet cyber ubezpieczenia.

Ubezpieczenie smartfona

Smartfony to pełne danych osobowych, ważnych informacji i innych niematerialnych dóbr urządzenia, które warto zabezpieczyć. Wybierając ubezpieczenie swojego telefonu trzeba zwrócić uwagę na jego zakres, gdyż może się on różnić w zależności od Ubezpieczyciela. Najbardziej podstawowe ubezpieczenie telefonu, to ubezpieczenie od zamoczenia czy zalania, ale warto też zadbać o ryzyko stłuczenia lub zarysowania wyświetlacza.

Ubezpieczenie roweru

Ubezpieczenia dla cyklistów różnią się znacznie od siebie nie tylko ceną, lecz przede wszystkim zakresem. Wybierając ubezpieczenie warto zwrócić uwagę czy oprócz odszkodowania za kradzież Ubezpieczyciel oferuje dodatkowe świadczenia na wypadek uszkodzenia kasku i odzieży. Przydatnym dodatkiem jest także OC rowerzysty, które pokryje koszty zarysowania czyjegoś pojazdu podczas zdarzenia, w którym ubezpieczony nie ucierpi, ale uszkodzone zostanie np. czyjeś auto. Dla osób lubiących dłuższe wycieczki rowerowe przydatne może być ubezpieczenie assistance, na wypadek awarii.

Cyber ubepieczenia

Wobec zaostrzających się przepisów ochrony danych osobowych, zabezpieczenie się przed atakiem cybernetycznym i jego skutkami (m.in. utraty osobowych) zaczęło dotyczyć także małych i średnich przedsiębiorstw, często nieposiadających nowoczesnych zabezpieczeń i rozbudowanych działów IT. Wybierając ubezpieczenie dla swojej działalności/firmy trzeba zwrócić uwagę, aby oprócz ryzyka kradzieży danych, zabezpieczyć się przed atakami, które skutkują niedostępnością naszych usług, a co za tym idzie, stanowią przesłankę do roszczenia odszkodowań.
Ciekawym dodatkiem jest także odpowiedzialność multimedialna za publikowane treści w mediach społecznościowych.